svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Portalen för Sveriges kust
Kustkulturseminarium 2004

Protokoll fört på Stormöte vid

Nationellt Kustkulturseminarium

17 –18 september 2004 i Stjärnholm

 

 

Efter studiebesök vid Skärgårdsmuseet och Femörefortet återsamlades seminariet för

Genomgång av den Nationella gruppens sammanfattning av de på förmiddagen redovisade grupparbetena varpå stormöte följde.

 

1. Mötets öppnande.

Göran Ekström, sammankallande i den Nationella gruppen öppnade mötet och mötesdeltagarna godkände mötets utlysning.

2.   Fastställande av dagordning.

Den föreslagna dagordningen fastställdes.

3. Val av mötesfunktionärer .

  Rolf Karlsson Strömstad valdes till mötesordförande och Stig Lundmark valdes till

Sekreterare.

Wilbur Andersson och Anders Berg valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

4. Bildande av Nationell organisation .

Mötet beslutade att en nationell organisation av interimistisk karaktär bildas för ett år

framåt.

5. Organisationens namn.

Tre förslag framfördes. Svenska Kusten, Kustkultur Sverige och svensk Kustkultur.

Mötet beslutade av organisationen skall het Svenska Kusten.

.6. Antagande av stadgar.

Den nationella gruppens förslag till stadgar diskuterades och mötet beslutade om en interimistisk tillämpning av det framlagda förslaget.

Tillägg som ”Mötet är beslutsmässigt med närvarande medlemmar, jäv får ej förkomma diskuterades. Föreslagna stadgar är ett utmärkt arbetsmaterial för den bildade

Organisationen.

7. Måldokument.

Bildandet av regionala kustlag skall stimuleras.

Interimsstyrelsen skall utarbeta ett gemensamt rekryteringsmaterial.

Riksorganisationer har ett särskilt ansvar att föra ut tankar för bildande av kustlag längs hela kusten. Det ankommer också på mötesdeltagarna att ta initiativ i sina organisationer

till bildandet av kustlag.

Regionala kustlag samt enskilda föreningar med sikte på att bilda kustlag kan vara

medlemmar.

Den nationella arbetsgruppens måldokument antas för det interna arbetet.

8. Val av styrelse.

Nationella gruppen har föreslagit en styrelse på minst 10 personer. Spridning i kön, ålder och geografi skall besktas. Beslutades att interimsstyrelse med 10 personer väljs.

Det i stadgarna föreslagna förtroenderådet skall vara styrelsens tentakler mot verkligheten

Nationella seminariet utgör förtroenderåd under det interimistiska året som följer.

a) Ordförande

Rolf Karlsson Strömstads Maritima Förening valdes till ordförande.

b) Kassör

Mötet beslutade att kassör väljs vid konstituering av styrelsen.

c) Ledamöter

Nedanstående personer valdes

Per Piscator Kustlagen Södra Bottenhavet

Jan Insulander Friluftsfrämjandet

Elisabeth Eriksson Sveriges Hembygdsförbund

Karin Granrot Ringshagen Oseum

Lina Johansson Bruksbåten

Göran Ekström Sörmlands Kustlag

Ove Lundgren ABF Ångermanland

Jinger Bremberg Tidningen Skärgården

Björn Liljeros FAB Stockholm

Ersättare

Cåre Tånge T›llar Í Seil

Rune Sundmark Sveriges Segelfartygsförenning

Ersättare skall vara lika informerad och har rätt att deltaga vid styrelsemöten.

Ordförande meddelade också att han kommer att adjungera Maria Malmlöf Kalmar Läns Museum och Marie Sollengren Oxelösunds Kommun till styrelsen.

9. Val revisorer och ersättare

Stig Lundmark Sörmlands Kustlag och Anders Berg Sjöfarakusten Småland och Öland valdes till revisorer. Till ersättare valdes Lars Bittner Tjustbygdens Kulturhistoriska Förenning och Carl Crafoord Friluftsfrämjandet.

10. Valberedning

Lars-Erik Emanuelsson Strömstads Maritima Förening, Kerstin Olsson Bohusläns Museum och Wilbur Andersson Kustlagen Södra Bottenhavet. Wilbur Andersson

sammankallar.

11. Faställande av medlemsavgift

Nationella gruppen föreslår 200 kronor per medlemsorganisation och detta fastställdes

efter kortare diskussion.

12. Budget och verksamhetsplan

Arbetsgruppen har penetrerat frågan.

Möten 50.000 kronor

Hemsida 30.000 kronor

Nationellt seminarium

Kostnader för seminarium är en öppen fråga. Gävlemötet gav ett underskott på 40.000

kronor. Överskottet från detta seminarium skall delas ut med 500 kronor per deltagare från

ideell förening enligt premisser i inbjudan. Anders Berg ansåg att deltagrkostnaden

inklusive logi bör vara max 1000 kronor. Vi behöver inte ha så här flott.

Budgetförslaget acceperas.

13. Arvode och traktamente

Mötet beslutade att inget arvode eller traktamente skall utdelas.

Kostnader för enskilda ledamöter skall ersättas efter prövning.

14. Nästa årsmöte och seminarie

Rolf Karlsson föreslog att Ströstad arrangerar och Cåre Tånge föll in med att det kustlag

Som bildas i Bohuslän arrangerar.

Beslut att Bohuskusten arrangerar nästa seminarium i början av september 2005.

15. Övriga frågor

Beslutades att den tillträdande styrelsen utformar pressrelease från mötet.

Förslag på att överskott från detta seminarium fonderas för kommande vann ej gehör.

Mötets avslutande

Anders Berg framförde deltagarnas tack till arrangörerna för det fina genomförandet av

Mötet och förstod det jobbiga i att arrangera då en brokig samling inte kommer till skott

förrän i sista minuten.

 

Vid protokollet

 Skapad:04-10-10 © Webgraph Uppdatering