svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Portalen för Sveriges kust
Ja till nationell kustkultursamverkan
- det är vad 70 deltagare tyckte vid lyckat seminarium i Gävle.
Under helgen 5 - 6 september genomfördes ett Nationellt Kustkulturseminarium i Gävle. Arrangörer var Gävle Kommun och Länsmuseet Gävleborg i samarbete med Kustlagen Södra Bottenhavet. Om detta och om programmet finns att läsa på första sidan i Kustguide.net.

70 deltagare från hela Sverige diskuterade frågor om vilka som vårdar kustkulturen i dag och om det finns behov av en nationell kustkultursamverkan. Den sista dagen ägnades åt grupparbete kring den senare frågan med sammanfattning och beslut vid seminariets slut.

Seminariet var enigt i ett ja till nationell samverkan. Seminariet tyckte också att samverkan till en början skall ske i nätverksform och är öppet för annan samverkansform i framtiden. En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta med ett antal frågeställningar till nästa Kustkulturseminarium, som skall hållas av Sörmlands Kustlag i Stendörren- trakten.

I den informationsmapp, som lämnades till samtliga deltagare, gav Kustlagen Södra Bottenhavet följande information om föreningen:

"Om Kustkulturföreningen Kustlagen Södra Bottenhavet – samarbetsorganisationen och grunden till en nationell kustkultursamverkan.

Kustlagen Södra Bottenhavet är en kustkulturförening, som bildades för två sedan för att i samverkan tillvarata och utveckla lokala initiativ för att bevara en levande kustkultur inom ett geografiskt område från Öregrund till Sundsvall. Stiftarna är 10 stycken och med kustkultur menas det maritimt präglade kulturmönster, som har utformats av de folkgrupper eller den befolkning som har bosatt sig längs kusten, dvs. i gränszonen mellan land och hav.

Mer i detalj är syftet, enligt våra stadgar att – i samarbete med andra kulturintresserade – styrka vår identitet som kustfolk enligt följande:
o Främja bevarande och allmänt bruk av traditionella fartyg, byggnader, anläggningar och kustmiljö för övrigt.
o Stärka kustbefolkningens identitet och känsla av samhörighet.
o Skapa ett Kustkulturcentrum för utbildning och kompetens inom underhåll och säkerhet vid användning av fartyg och anläggningar.
o Visa på möjligheter till rekreation och fritidsliv, inbjuda till samfärdsel längs utmärkta kustleder.
o Samarbeta med andra kustlag inom ett "samverkansnätverk" för kusten där varje förening bevarar sin status. Målet för detta samarbete är att bilda ett svenskt kustkulturförbund.

Alla kan vara medlemmar i Föreningen Kustlagen Södra Bottenhavet:
· Föreningar eller stiftelser med anknytning till kust- och skärgård
· Hembygds/Byalags - och museeiorganisationer, lokala kustlag.
· Direktmedlemmar - Företag och andra sammanslutningar kan efter inval tillhöra föreningen som direktmedlem.

Vi samarbetar med ”Forbundet KYSTEN" i Norge för att lära av deras mångåriga erfarenhet att bilda och stötta frivilligorganisationer för att ”bevara genom användning”.

Vår verksamhet sedan starten har varit inriktad på att informera om vår verksamhet, informera medaktörer inom området, värva medlemmar samt medverka till att starta lokala initiativ.

Vår styrelse är rekryterad så att de flesta delarna av föreningens verksamhetsområde finns representerade. Styrelsens sammansättning är för närvarande:
Ordinarie: Suppleanter:
Hjalmar Åker, Enånger Martin Eklund, Söråker
Lars Arnell, Söderhamn Roine Henriksson, Hållnäs
Lars- Erik Nordin, Utvalnäs Robert Fägersten, Norrsundet
Wilbur Andersson, Gävle
Per Piscator, Gävle (ordf.)
Jarl Holmström, Älvkarleby
Per- Erik Karlsson, Hållnäs
Målet för det nationella Kustkulturseminariet i Gävle den 5-6 september är att lägga grunden till en nationell kustkultursamverkan.
I föreningens arbete har vi kommit fram till ett par grundläggande synpunkter för nationell samverkan, som vi vill lämna som förslag till seminariearbetet:
1. Med kustkultur menas det maritimt präglade kulturmönster, som har utformats av de folkgrupper eller den befolkning som har bosatt sig längs kusten, dvs. i gränszonen mellan land och hav. (Rune Sundmark:Levande kustkultur- en förstudie och Sibylla Haasum; Tema Nord 1999:605)
2. Kustkulturen är en del av vårt kulturarv och utvecklingen av en levande kustkultur är en del av landsbygdsutvecklingen.
3. Bruket av kulturarvet bör träda i förgrunden, bevarandet är en grundförutsättning.
4. Kustkulturutveckling kan fungera som resurs för social mobilisering, regional utveckling och marknadsföring av platser som attraktiva destinationer både för inflyttning, turism och investeringar."

Skapad:03-09-10 © Webgraph Uppdatering