svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Samverkan på nätet för Sveriges kust!
Pilotprojekt om lokal och regional samförvaltning av fisket.

GRYTS   SKÄRVÅRDSFÖRENING

 

C/o Per Gräslund, Grönsö, 610 42 Gryt 0123/43036 eller 08/268433.

epost: graslund.per@telia.com

 

För   en brukad och bebodd skärgård

med rent vatten och rikt biologiskt liv

i ett väl hävdat och med ömsint omtanke                                             Grönsö, Gryt 040804

bebyggt kulturlandskap.

 

 

 

 

Pilotprojekt om lokal och regional samförvaltning av fisket.

 

Enligt pressmeddelande från Jordbruksdepartementet den 17 juni i år   har Fiskeriverket fått uppdrag att leda minst fem pilotprojekt som syftar till lokal eller regional förvaltning av fisket. Två av projekten skall avse insjövatten.

 

Enligt senare meddelande i pressen har Fiskeriverket och Naturvårsverket vidare fått i uppdrag av Jordbruksverket att utreda dels frågan om skarvens inverkan på fisket, dels skall båda myndigheterna lämna förslag på hur fisketurismen skall utvecklas .

 

Gryts Skärvårdsförening representerar många fiskevattenägare och fiskeintressenter bland både bofasta och besökare i Gryts skärgård. Vi anser oss även besitta praktisk erfarenhet och lokal kunskap i de frågor som de ovan nämnda utredningarna avser.

 

Vi har även Kråkmarö Samfällighetsförenings specifika uppdrag att följa och för denna bys räkning utreda vad ett eventuellt deltagande i ett pilotprojekt kan innebära.

 

Vi vill härmed ge dessa fakta och detta intresse till känna för det fall det skulle vara av intresse för utredande myndigheter och engagerade centrala, regionala och lokala politiska organ och myndigheter samt intressegrupper att utnyttja våra kunskaper och vårt engagemang.

 

Det är en tragedi för vår skärgård att såväl fiskevården som den lokala turistfiskenäringen legat nere sedan 1985. En mängd faktorer gör att en rimlig tingens ordning nu måste komma till stånd. Behovet av lokal uppsikt på fiskesituationen och på lokal fiskevård har sällan varit större. Skärgårdsbornas behov av näringsverksamhet grundad på de egna resurserna är överhängande stort, om någon lokalbefolkning skall bli kvar. Skärgårdslandskapets vård kräver bofasta skärbor. Det synes i detta läge bisarrt att den gynnsamma turistfiskeutvecklingen i Östergötlands och Smålands inland skall förmenas skärgårdsbefolkningen. Än mer bisarrt ter det sig att näringsidkare inom samma näring i samma land och stundom inom samma socken skall driva sina företag under två skilda lagliga regelverk. I insjön behärskar   bonden sitt fiske och kan vårda det och utveckla det till näringsverksamhet. På samme bondes havsstrand kan han det ej PÅ GRUND AV RIKSDAGENS BESLUT 1985!

GRYTS SKÄRVÅRDSFÖRENING

Per Gräslundkustguide
Skapad:04-08-05 ©Webgraph Uppdatering