svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Erfarenhet från Kustlagen S. Bottenhavet till Kustlagen N. Bottenhavet

 

Erfarenheter från 4 års verksamhet inom Kustlagen Södra Bottenhavet. Denna presentation gavs vid stiftarmötet för Kustlagen Norra Bottenhavet i Kramfors den 3 februari, 2005.

 

Vad är Kustlagen Södra Bottenhavet?

 

•Kustlagen Södra Bottenhavet är en kustkulturförening som i samverkan tillvaratar och utvecklar lokala initiativ för att bevara en levande kustkultur.

Verksamhetsområde

 

•Inom ett geografiskt område från Sundsvall till Öregrund.

–Verksamhetsområdet kommer att ändras till Oxsand – Öregrund när Kustlagen Norra Bottenhavet bildas i februari, -05.

 

Vad menar vi med Kustkultur?

 

•Med kustkultur menar vi det maritimt präglade kulturmönster, som har utformats av den befolkning som har bosatt sig längs kusten, dvs. i gränszonen mellan hav och land. (Rune Sundmark: Levande kustkultur - en förstudie och Sibylla Haasum: Tema Nord 1999:605).

 

 

Levande Kustkultur eller ”Vardagligt liv i en kulturhistorisk miljö”

 

Det finns många aspekter att fylla för att uppnå dett

•Kommunikationer/Infrastruktur.

•Försörjning.

•Permanent- och Säsongsboende.

Kustlagen Södra Bottenhavets verksamhet ligger inom den första delen, småskaliga projekt, som förbättrar infrastrukturen i det kustsamhälle vi vill leva i.


 

Syftet är att -i samarbete med andra kulturintresserade - styrka vår identitet som kustfolk enligt följande:

 

•Främja bevarande och allmänt bruk av traditionella fartyg, byggnader, anläggningar och kustmiljö i övrigt.

•Stärka kustbefolkningens identitet och känsla av samhörighet.

•Skapa ett Kustkulturcentrum för utbildning och kompetens inom underhåll och säkerhet vid användning av fartyg och anläggningar.

•Visa på möjligheter till rekreation och fritidsliv, inbjuda till samfärdsel längs utmärkta kustleder.

•Samarbeta med andra kustlag inom ett " samverkansnätverk" för kusten där varje förening bevarar sin status. Målet för detta samarbete är att bilda ett svenskt kustkulturnätverk eller förbund

 

Verksamhet/projekt 02-04

 

•Skapa och aktivera medaktörer genom:

–Kustkulturdag 2002 och 2003 (arrangör)

–Seminarium i Västervik 2002 (deltagare)

–Seminarium i Gävle 2003 (medarrangör)

–Samarbetsprojekt med Länsstyrelsen och Länsmuseet – Kusten 2tusen4.

–Projekt Ångslipspel, Gerdavarvet. Bidrag från Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen för att återställa ångslipspelet och eventuellt skapa ett ånghistoriskt centrum.

 

Hur arbetar vi 2004 – 2006?

 

•Vår utvärdering av de första åren 2002-03 visar att föreningen lyckats väl med att etablera kontakter med Riksantikvarieämbetet, Länsstyrelsen Gävleborg, Länsmuseet Gävleborg, Gävle, Söderhamn och Älvkarleby kommuner samt med våra stiftare.

•Under 2004-06 prioriterar vi att skapa och aktivera medaktörer samt att informera och marknadsföra oss mot olika intressentgrupper.

–Driva projektet Kusten 2tusen4 dess efterföljare.

–Publicera Sommarkalendarium på www.kustguide.net/kustlag .

–Etablera KSB som ett regionalt kustlag med våra stiftare, kommuner och föreningsmedlemmar som ett aktivt nätverk.

–Utveckla en Internetbaserad kustkulturdatabas för området.

 

Vad har Kustlagen Södra Bottenhavet

att erbjuda sina medlemmar?

 

1.Kontaktnät till andra kustorganisationer inom området.

2.Kontaktnät till pågående kustkulturprojekt inom området för erfarenhetsutbyte.

3.Kontaktnät till Länsstyrelse, Länsmuseet Gävleborg, Sjöfartsverkets Bottenhavsavdelning, Riksantikvarieämbetet mfl.

4.Rådgivning beträffande projektfinansiering från Länsstyrelse och RAÄ.

5.Kontaktnät inom Länsstyrelsen Gävleborg för att söka finansiering av projekt för byggnadsvård och utveckling.

6.Länk till regionala - och nationell samverkansorganisation i kustkulturfrågor (under bildande).

 

Planerad verksamhet/projekt 04-05

 

•Förstudie för skyddad, kustnära led genom Söderhamns skärgård. Samarbetsprojekt mellan Sjöfartsverket, Kryssarklubben Eggegrundskretsen, organisationer i Söderhamnstrakten, KSB och länsstyrelsen för att återskapa glömda kustnära leder inom kustområdet. Målet är sjökort och utprickning som förutsättning för småskalig turism.

•Kunskapsdatabas över kustkulturprojekt inom området.

•Ångslipspelet Gävle Varv som arbetslivsmuseum.

•Båtbyggarmuseum vid Borka Brygga.

 

Projekt Ångslipspel

 

är ett unikt samarbetsprojekt med flera olika partner:

•Gävle Kommun äger Sliphuset med ångmaskin och ny panna.

• Kustlagen Södra Bottenhavet har ett nyttjanderättsavtal med Gävle Kommun och ställer upp med planering, konstruktioner och frivillig arbetskraft för återställande.

• Länsstyrelsen Gävleborg finansierar med byggnadsvårdsmedel.

• Lokala näringslivet stöttar projektet på olika sätt.

• Länsmuseet Gävleborg har kvalitetsansvar för återställandet.

• Riksantikvarieämbetet finansierar med medel till ett arbetslivsmuseum.

Inofficiella invigningen av ett fungerande ångslipspel var den 18/11!

 

 


 

Projekt Båtbyggnadsmuseum, Borka Brygga.

 

drivs av

• Enångers Båtsällskap i samverkan med

•Hälsinglands Museum-Hudiksvall.

 

Finansiering genom

•Länsstyrelsen Gävleborg (350.000 kr. beslutat)

•Riksantikvarieämbetet (medel söks) och

•Enångers Båtsällskap (arbete och kontanter).

 

Nationellt Kustkulturseminarium i Gävle 2003.

 

•Gävle Kommun, Länsmuseet Gävleborg, Föreningen Briggen Gerda och Kustlagen Södra Bottenhavet var arrangörer.

•70 deltagare från Sveriges kust diskuterade frågor om vilka som vårdar kustkulturen i dag och om det finns behov av nationell kustkultursamverkan.

•Seminariet var enigt om behovet av samverkan och en arbetsgrupp tillsattes för att arbeta med ett antal frågeställningar till nästa seminarium September 2004.

 

Nationell samverkan – seminariebeslut 2003.

 

1.Bred enighet om nationell samverkan i någon form.

2.En arbetsgrupp är utsedd och skall fram till nästa Seminarium 2004 arbeta med organisatoriska frågor och en vision för samverkan i nätverksform.

3.Bildandet av regionala kustlag bör stimuleras.

4.En lämplig fråga för samverkan är att öka den allmänna medvetenheten om kustkultur bland allmänhet och politiker.

Käll

 

Nationellt seminarium 2004, Stjärnholm.

 

Kustkultur och kustutveckling med målet att skapa en gemensam organisation längs Sveriges kuster .

•En arbetsgrupp hade jobbat mellan seminarierna 2004 –2005 och lagt fram en förstudie för hållbar utveckling samt förslag till stadgar för Kustkultur Sverige.

•Resultatet blev:

–En nationell organisation av interimistisk karaktär bildades för ett år framåt – Svenska Kusten.

 

–En interimistisk styrelse på 10 personer, 2 ersättare och 2 adjungerade valdes.

–Bildande av Regionala kustlag prioriteras.

–Nästa seminarium arrangeras i Bohuslän september 2005.

 

Nya Regionala kustlag under bildande.

 

Kustlagen Norra Bottenhavet .

 

•Kustlagen Södra Bottenhavet är stiftare tillsammans med bl.a. ABF Ångermanland genom ISKA- projektet ”Möta-Tillväxt”.

•Två informationsmöten har hållits under hösten.

•Kallelse till stiftarmöte den 3/2 2005. Verksamhetsområde från Galtström till Skagsudde inklusive Ångermanälven.

•Stiftarmöte den 3/2 2005 beslöt om bildande av en kustkulturförening med namnet Kustlagen Norra Bottenhavet - verksamhetsområde från Galtström till Salusand inklusive Ångermanälven.

 

Kustlag i Bohuslän

•Planerat att vara arrangör för det Nationella Kustkulturseminariet 2005.

 

Vilka kan vara medlemmar?

 

•Privatpersoner med intresse för en levande kustkultur (100 kronor – familj 150 kr.).

•Föreningar eller stiftelser med anknytning till kust- och skärgård (200 kronor).

•Hembygds/Byalags - och museiorganisationer, lokala kustlag (200 kronor).

•Direktmedlemmar - Företag och andra sammanslutningar kan efter inval tillhöra föreningen som direktmedlem (300 kronor).

 

För mer information om Kustlagen Södra Bottenhavet kontakt

 

Per Piscator per.piscator@telia.com

Wilbur Andersson redaktion@kustguide.net

 

 

 

 

 Skapad:05-02-05 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


17-05-18
Kudos to you! I hadn't thhougt of that!

17-05-18
Kudos to you! I hadn't thhougt of that!