svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Protokoll från årsmötet Kustlagen S. Bottenhavet 05-03-08

           

 

Protokoll fört vid Kustlagen Södra Bottenhavets årsmöte avseende verksamhetsåret 2003-07-01 – 2004-12-31 på Gävle Museum 2005-03-08.

 

Närvarande: se bifogad närvarolista.

 

 

1.    Hälsade ordförande Per Piscator de närvarande välkomna och förklarade

mötet öppnat.

 

2.   Godkändes dagordningen.

 

3.   Valdes Bengt Landén till ordförande och Peter Holmström till sekreterare för mötet.

 

4.   Till justeringsmän för mötet valdes Wilbur Andersson och Per-Erik Karlsson.

 

5. Då stadgarna ej innehåller särskild kallelseordning utfördes denna enligt gängse föreningspraxis, minst tre veckor före årsmöte. Kallelse och inbjudan till kustkulturkväll hade skickats till 80 personer / föreningar per post och 53 per e-post. Namn och adresser kommer från föreningens kustadress-register. Kallelserna hade skickats den 14:e och 15:e februari.

    Beslutade mötet att kallelse skett i behörig ordning.

 

6.   Föredrog ordförande föreningens verksamhetsberättelse för det förlängda verksamhetsåret 2003-07-01 – 2004-12-31.

     Föredrog ordförande resultat- och balansräkningen. Året resultat är ett överskott på 38.328 kronor.

     Godkändes verksamhetsberättelsen och resultat- och balansräkningen.

 

7.   Föredrog föreningens revisor Eva Arnö revisionsberättelsen för verksamhetsåret.

 

8.   Beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

 

 

9.   Val av styrelsemedlemmar,

 

     till Ordförande nyvaldes Elisabeth Stenman    för ett år

 

     till ledamot omvaldes       Hjalmar Åker            för två år

                                             Lars Erik Nordin       för två år

 

     till ledamot nyvaldes        Lennart Andersson    för två år

                                            Peter Holmström       för två år

 

     till ledamot omvaldes       Per Piscator                för ett år

                                            Robert Fägersten      för ett år

                                            Per-Erik Karlsson       för ett år

                                            Wilbur Andersson      för ett år

 

     Till suppleant nyvaldes     Gert Evaldsson           för ett år

 

10.   Val av revisorer,

 

      till revisorer omvaldes    Eva Arnö                    för ett år

                                            Karin Blom                  för ett år    

 

11.    Val av valberedning.

       Till sammankallande ledamot i valberedningen omvaldes Barbro Olsson. Styrelseledamoten Lars-Erik Nordin har utgjort   interimistisk valberedning under det gångna året tillsammans med Barbro Olsson och Mats Viberg. Då ytterligare förslag på namn till valberedningen ej förelåg beslutades att ge Barbro och Lars-Erik uppdraget att inom föreningen söka ytterligare två ledamöter som tillsammans med Barbro bildar valberedning.

 

12.    Presenterade ordförande Verksamhetsplan 2005.

      

       Framhöll Wilbur Andersson att föreningen måste se till hela sitt verksamhetsområde då det gäller utvecklande av kustnära leder.      

       Godkändes verksamhetsplanen med ett omformulerat delmål om kustnära leder så att hela verksamhetsområdet innefattas i målsättningen.

 

13.    Beslutades medlemsavgifterna oförändrade.

 

14.    Beslutade mötet att verksamhetsområdet för föreningen ändras från att omfatta Öregrund-Sundsvall till att omfatta Öregrund-Oxsand. Detta med anledning av bildandet av Kustlagen Norra Bottenhavet.

 

15.    Informerade ordförande om viljeinriktningen att Ångslipspelet bildar ett eget Kustlag.  

 

16.    Wilbur Andersson föreslog att föreningen tillställer arbetsgruppen för den nationella Kustlaget en skrivelse angående årets nationella seminarium. Detta med anledning av att det är ytterst osäkert att det bohusländska Kustlaget under bildande har möjlighet att genomföra sitt åtagande som planerat.

       Beslutades att tillställa arbetsgruppen en skrivelse med uppmaningen att söka lämplig förening inom deltagarna i de föregående Nationella Kust-kulturseminarierna att genomföra årets seminarium.

 

17.   Tackade ordförande å föreningens vägnar avgående styrelsemedlemmarna Jarl Holmström, Roine Henriksson, Karl-Erik Eggefjord, Martin Eklund och Lars Arnell för väl genomfört arbete.

 

18.    Tackade Lars-Erik Nordin å föreningens vägnar Per Piscator för ett mycket engagerat arbete som föreningens ordförande.

 

19.    Avslutades årsmötet för att fortsätta kvällen med en Kustkulturkväll med deltagande från Sjöfartsverket, Svenska Fyrsällskapet, Länsstyrelsen Gävleborg och föreningen Hyttan från Axmar.

 

 

 

Mötets sekreterare, Peter Holmström

 

 

Justeras:                                                           Justeras:

Wilbur Andersson                                            Per- Erik KarlssonSkapad:05-03-16 © Webgraph Uppdatering