svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Samverkan på nätet för Sveriges kust!
Nationell Kustkultur
Minnesanteckningar från möte med arbetsgruppen, Stendörren den 26-27 november 2003

Närvarande: Marie Sollengren, Maria Malmlöf, Björn Liljeros, Göran Ekström, Rolf Karlsson och Lina Johansson.

Varför Kustkultur?
Levande kust, lokal identitet, hålla kusten vid liv, varva gammalt med nytt, m.m.

Inventering av potentiella medlemsorganisationer
Vi bör inventera vilka organisationer med intresse av kust och skärgård som finns, och undersöka deras intresse av att samverka i ett nationellt nätverk/förening/förbund. Organisationerna kan vara både ideella och offentliga. Eftersökta medlemsorganisationer finns vid/utmed kusten, älvarna, i skärgårdarna och sjöarna.

Vi lämnar öppet för respektive organisation att utefter intresse avgöra om de vill vara medlemmar eller inte. Vi ställer alltså inte upp kriterier och avgör om en organisation får vara medlem eller ej.

Arbetsgruppen diskuterade Regionala Kustlag, och om det ska ses som en uppgift att stimulera bildande av sådana.

Från seminarierna i Gävle och Västervik finns ett befintligt nätverk, som kan användas för att hitta ut till organisationer. Exempel på andra föreningar/organisationer som bör kontaktas är Skärgårdarnas riksförbund, Fartygsföreningar, Hembygdsföreningar och Maritima museerna. Hembygdsförbundet borde ex. kunna plocka fram vilka av deras underföreningar som har intresse av Kustkultur. Arbetsgruppen borde ev. skriva en artikel om plattformen och skicka med till alla hembygdsföreningar och samtidigt efterfråga deras intresse.

Kustkommunerna bör självklart engageras. Ämnesområden som eftersöks inom kommunerna är kultur/natur, fritid, turism och näringsliv.

Allmänt upprop i Hembygdsförbundets tidskrift ”Bygd och Natur”.

www.kustguide.net har ett adressregister och vi kan efterlysa fler intressenter via denna hemsida, adresserna skulle också kunna samlas här. Administration och samordning av adressinsamling sköts av Göran Ekström ( gurran@algonet.se ).

Arbetsgruppen diskuterade olika lösningar för digitala utskick. Antingen kan man använda sig av mailinglista, men då kommer man inte se vilka utskicket går ut till eftersom det baseras på att användarna själva anmäler sig. Ett annat alternativ är att skapa mailgrupper i Outlook. Vi undersöker hur många adresser en enskild grupp kan innehålla. Förfarandet i Outlook kan också vara onödigt omständligt.

Uppdrag:
- Göran pratar med Henrik Axiö, ordförande i Hembygdsförbundet och med Bengt Almqvist, ordförande i skärgårdarnas riksförbund. Han talar också med Rune Sundmark om norrlandskusten.

- Maria undersöker Museernas intressen. Under museeveckan i mars skulle hon kunna berätta om kustkultur. Maria tar också kontakt med intressenter från Blekinge och skånekusten.

- Marie undersöker hur man bäst kontaktar kustkommunerna.

- Rolf tar kontakt med Sveriges segelfartygsförening, Sveriges maritima museer och Sveriges ångfartygsförening.

- Ingen har i dagsläget bra kontakter med anknytning till insjöarna. Därför är det ett allmänt uppdrag att leta organisationer där.

- Alla adresser och namn på kontaktpersoner skickas till Göran, som skapar mailgrupper.

Vision, strategi och delmål
Arbetsgruppen diskuterade vision och kom fram till begreppen Hållbar utveckling och Levande kustkultur, som kan sammanfattas i meningen: ”Levande kustkultur för en hållbar utveckling”.

Bevara, bruka och utveckla bör vara ledord i arbetet. Arbetet bör ha ett ”underifrånperspektiv”.

En levande kustkultur förutsätter hållbar ekonomisk och ekologisk utveckling. Kustkulturen är inte något fast och helt och hållet beständigt, kustkulturen och det lokala kulturarvet förändras hela tiden.

Eftersom hållbar utveckling och även levande kustkultur, kanske innebär olika saker på olika platser i landet, är det idag omöjligt att komma fram till en gemensam definition av begreppen. Istället klargör vi att hållbar utveckling och levande kustkultur är beroende av lokala förutsättningar och att det är det som avgör innebörden. Dessutom finns begreppen förmodligen definierade i andra arbeten och program, ex Miljö- och hushållningsprogrammet. Kanske kan allmänna definitioner överföras härifrån?

En gemensam organisation bör vara ett verktyg för att arbeta med visionen om hållbar utveckling och levande kustkultur.

Strategin bör därför vara bred lokal och regional mobilisering av intresserade krafter för bildandet av en stark nationell organisation/stödförening, som bland annat kan arbeta med stöd- och lobbyverksamhet.

Arbetsgruppen diskuterade vikten av att förena natur och kultur, och Göran berättade om det pågående projektet Människan och rovdjuren, ett etnobiologiskt projekt som syftar till att knyta samman natur och kultur. Göran pratar med Håkan Tunon om det finns möjligheter att göra ett etnobiologiskt projekt på vår kustkultur/natur.

Arbetsgruppen diskuterade hur ”nyare tider”, mindre än 6 generationer bort, engagerar bredare folklager och är viktigare för den lokala identiteten, medan äldre tider kanske är mer ”institutionell” och i första hand berör museer och yrkeskunniga. Arbetsgruppen diskuterade vidare om vilken tid man bör ha som vision i arbetet. Är det 1800-tal eller stenålder? Eftersträvar man buskage eller kulturlandskap?
Vi diskuterar att det är med utgångspunkt i den lokala kulturen som vi kan nå samhörighet för arbetet med en hållbar utveckling.

Arbetet med bildandet av nationell organisation skulle lämpligen kunna starta med en förstudie som:
- Inventerar intressenter och deras viljeinriktning.
- Utreder och föreslår bästa utvecklingsväg.
- Hur organiserar vi oss optimalt.

Detta för att skapa ett bra underlag för nästa seminarium. Förstudien ska också leda fram till en projektansökan som under en tid mobiliserar och etablerar kustkulturarbetet.
Sveriges Hembygdsförbund har erbjudit sig att stå som projektägare och arbetsgruppen är positiva till detta erbjudande. Arbetsgruppen bjuder in representant från Hembygdsförbundet som adjungerande medlem i arbetsgruppen.

Organisation
Vi har startat med ett nätverk, som senare bör stabiliseras till fastare organisation. Denna nationella organisation bör som medlemmar ha lokala och regionala organisationer.
Organisationer som inte kan ingå som fullvärdiga medlemmar i organisationen, skulle kunna adjungeras in för att på så sätt ändå medverka. Det kan ex gälla Länsstyrelser, Sjöhistoriska museet, m.m. som har statliga uppdrag och kanske är förhindrade att vara med som medlemmar.
På lokal/regional nivå är det viktigt att samverka med näringsidkare.

Namn på organisationen
Namnen Intresseföreningen Svenska Kusten och Kustkultur Sverige framkom. Vi beslutade att Kustkultur Sverige ska vara arbetsnamn tills vidare.

Vad ska nätverket göra?
Verka som lobbyorganisation för Kustkultur. Främja Kustkultur för en hållbar utveckling. Ex jobba mot departement, uppvakta regerings- och riksdagsfolk.

Intressespridning och marknadsföring. Öka allmänhetens kännedom. Sätta kustkulturfrågorna i fokus.

Information och exempelspridning. Överföra ”det goda exemplet”, mobilisera, stimulera. Ex genom webbportal och nyhetsblad.

Kompetensutveckling och stimulans.
- Arbeta med det nationella seminariet, ev. även med nationella kurser.
- Regionala och lokala kurser.

Språkrör för lokala organisationer.

Den nationella samverkan i sig, att träffas, vidga vyerna, prata och utbyta erfarenheter är en viktig del av samverkan.

Vi betonade att det viktigaste arbetet förs på lokal och regional nivå och att nätverket syftar till att förstärka lokala och regionala initiativ.


Verktyg
Organisationen behöver en gemensam internetportal att samverka genom. Kustguide.net finns idag, men den är rörig och svåradministrerad. Den nationella organisationen behöver en egen webbplats. Kanske kan högskolestudenter hjälpa till med utformandet av en sådan sida, ev. som examensarbete.

Nyhetsblad/tidning.

Finansiering
Olika finansiärer för att bekosta en förstudie diskuterades.

Stiftelsen Framtidens kultur är en möjlighet.
En tidigare projektansökan om kustkulturutveckling ”Lanterna - där hav möter kust” fick dock avslag. Kanske är tiden mer mogen nu!

Riksantikvarieämbetet; En diskussion är påbörjad och ett möte ska genomföras för att diskutera en förstudie.

Naturvårdsverket, Glesbygdsverket och Nutek; är informerat och diskussion är påbörjad om nätverkets intentioner.

Regionförbunden

Maria förankrar idéerna om nationell samverkan i kustkulturfrågor, på möte med länsantikvarierna. Testar först idén mot Jan Gunnar Lindgren, länsantikvarie i Västra Götalands län. Kanske kan länsstyrelserna längs kusten bidra med finans.

Kanske finns det möjlighet att hitta privata finansiärer? Rederier, varv eller snälla tanter och farbröder…!

Seminariet
Göran informerade om kommande Kustkulturseminarie som ska arrangeras i Södermanland. Kustlaget inbjuder Sörmlandskustens 4 kommuner, länsstyrelse och landsting att samverka i seminariearbetet.

Arbetsgruppens ansvar är att förbereda diskussionspunkter samt ta fram adresser till organisationer som ska inbjudas.
Sörmlands Kustlag ansvarar för det praktiska arbetet och övrigt innehåll på seminariet.
Göran är kontaktperson mellan arbetsgruppen och Sörmlands Kustlag.

Diskussionspunkter på seminariet:
Begreppet hållbar utveckling, innebörden av levande kustkultur och kopplingen mellan dessa båda begrepp.

Organisationen, vilken form bör vi ha? Arbetsgruppen lägger fram ett förslag som seminariet kan respondera på.

Namn på organisationen.

Lärande/kustutveckling – målgrupper

Nästa arbetsgruppsmöte
Vi bestämmer oss för att nästa arbetsmöte ska vara i Smögen 23 – 24 januari med start kl. 11.00.

kustguide
Skapad: 03-02-20 ©Webgraph Uppdatering