svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Handlingsplan för kustkultur I Västra Götalands regionen
Hej
Bohusläns KUSTLAG förbereder remissvar
på förfrågan om handlingsplan för kustkultur
I Västra Götalands regionen.
Förslagen hittas under adress
http://www.vgregion.se/kultur/program2007.
En sammanfattning har sänts till föreningar som
ingår i kustlaget och bifogas här som word-fil.
Styrelsen med ev föreningsrepresentanter träffas
lördag 8/12 10.00 Bohusläns museum, Uddevalla
för att sammanställa ett svar från Bohusläns KUSTLAG.
Svaret ska vara inne senast 071231.
Skicka ev kommentarer senast 7/12 kl 23.00!
HA`T PENT
Cåre

En komprimering av program och förslag, där viktigaste punkter plockats fram, att ligga till grund för betraktande och ev. yttrande från Bohusläns KUSTLAG.

      Sammanfattningen är gjord för att lättare kunna få en överblick

 

Förslag till handlingsprogram från Kulturnämnden i Västra Götaland

-Utvecklingsplan för det maritima och industriella arvet

 

Förslag:

1) att fyra miljoner avsätts under fyra år till de delregionala tillväxtprogrammen, för att tydliggöra kulturens roll i en hållbar utveckling.

4) att nämnden avsätter medel motsvarande en tjänst per kommunalförbund, ...

5) att öppna för en stark dialogÖangående utveckling av det lokala kulturlivet

6) att referensgrupper tillsätts

7) att delregional medfinansiering sker genom t.ex. medel för (8 punkter)

        a) lokala utvecklingsprojekt

        b) personell medverkan i nya partnerskap/nätverk

        c) ideella föreningsinsatser etc

Medel för genomförande

Viktiga aktörer är bland andra Öföreningslivet (och 6 andra delar)

 

2(15) Sammanfattning

¤ Syftet är att ..synliggöra de båda kulturarvsområdena i samhället...

¤ ÖNärheten, platserna och de lokala sammanhangen bildar ett viktigt ramverk

¤ ÖBevarande blir ett komplement till framtid...

 

3(15) Förslag

ÖAvsikten med programmet är att etablera en ledbild som möjliggör utveckling av nätverksbaserade initiativ, som komplement till den etablerade förvaltningsstrukturen.  

 

4(15) Bakgrund

Uppdrag att ..utveckla en långsiktig plan...

                En utvecklingsplan...

ÖVad som saknades var ... en sammanhållen och framtidsinriktad struktur för arbetet...

ÖArbetsgruppen valde att prioritera fram ett förslag...

Öen idémässig inriktning för hur regionen i framtiden bör förhålla sig till ett bevarande- och utvecklingsarbete...

 

 

5(15) Utgångspunkter

ÖVad som behövs är ett samspel mellan de som lever i den maritima och industriella vardagen och samhällets olika befattningshavare...

Ödelvis vända på initiativet så att den institutionella världens experter blir en resursbank för de aktörer ute i samhället som utvecklar kulturarvet utifrån sina situationsanpassade, ekonomiskt bärkraftiga utgångspunkter...

ÖEn viktig resurs för att möjliggöra medborgarnas användande av och inflytande över detta kulturarv blir då närheten...

 

6(15) Nuvarande struktur och pågående initiativ

ÖInom Västarvets egen verksamhet bedrivs och samordnas dessa av Bohusläns museum. Örörligt och svårfångat ...

Östora delar av verksamheten är koncentrerad till föreningslivet och privata eller halvprivata sammanhang...

ÖEtt annat initiativ är de samtal som förs av RAÄ och SMM Öom att skapa ett nationellt fartygsvärnscenter...

 

8(15) En klusterbaserad ansats

... metodiskt och uthålligt understödja nätverk och lokala samarbeten...

Öinfogas på så sätt i den lokala ekonomin...

 

9(15) Partnerskap för maritimt och industrihistoriskt bevarande och utveckling

ÖDet krävs att det finns en bakomliggande ”beställare”...

ÖVG-regionen föreslås stödja tillkomsten av sådana brett sammansatta konstellationer av aktörer. Föreningar, företag och enskilda personer bör ges möjligheter att tillsammans med regionernas och kommunernas olika expertorganisationer genomföra väl beskrivna och målinriktade utvecklingsprojekt...

ÖSom ett komplement föreslås en försöksverksamhet där ekonomiska resurser frigesÖPengarna ska kunna utnyttjas av konstellationer som har målsättningar och samverkansmönster som prioriteras av samhället..

 

11(15) Nätverksbaserad organisation mot tydligt satta mål

ÖUppgiften sätter stora krav på samverkan...

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt nyttoperspektiven och åt frågan om hur sådana satsningar finansieras i en mix av privata och samhällsbaserade insatser. Samtidigt måste man värna den enskilda människans frivilliga engagemang och roll i insatserna.

ÖEtt framgångsrikt sådant arbete skulle även kunna skapa ett attraktivt besöksmål...  

 

12(15) Genomförande

ÖRegionorganisationen föreslåsÖintialt ta på sig ledartröjan och försöka se till att processerna kommer igång.Man föreslås träda in i en roll som uppdragsgivare och bistå aktörerna på fältet med råd och analyser beträffande hur man ska lägga upp arbetet.

Öflera idéer och förslag har kommit upp...

Börjat formas; en skuthamn i Göteborg, ett centrum för handelssjöfarten någonstans i Västsverige, ett fartygsvärnscenter efter norsk modell...

13(15)

- Vilka platser eller miljöer kan bilda utgångspunkter?

-Vilka är de funktionelle kopplingarna mellan olika företeelser?

-Var finns det verksamheter som kompletterar varandra och som spänner över traditionella sektorsgränser?

ÖSjöfarten i Väst (Maritiman, Gbg) har sedan 2005 uppdrag av VGreg kulturnämnd att samordna föreningsbaserade kulturarvsaktörer.

..Inom traditionssjöfarten behöver samarbeten utvecklas och stödjas...

14(15)

Öolösta svårigheter

+risken att kväva frivilligsektorn och fe enskilda eldsjälarna

+hitta den gemensamma nämnaren

+leda och kvalitetssäkra samarbeten

+generera kapital som betydande komplement till skattekollektivets kassa

 

15(15) Avslutande reflexioner

Öutmaningen är att även att förstå, dokumentera och bevara det industriella som fenomen i oss, som individer och som samhälle.

Ett framgångsrikt kulturarvsarbete förutsätterÖatt det moderna samhällets främsta tänkesätt, metoder, utvecklingssystem och tekniker utnyttjas.

 

 

¤ Är programmet i stort av positivt värde för kustkulturen?

¤ Är förstärkningen av regionala tjänster bra?

¤ Är detta (en skuthamn i Göteborg, handelssjöfart=Sjöfartens Hus

    ”någonstans i Västsverige” ,varv=Forsvik och Hällevikstrand    

    samt ett fartygsvärnscenter i Göteborg) först på önskelistan?

                       

                  ¤ Hur vill vi inom Bohusläns KUSTLAG ha det?
Skapad:07-12-01 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


16-11-25
Life is short, and this article saved vaullbae time on this Earth.