svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
KUSTLAG - Samverkan på nätet för Sveriges kust!
Sjöhistoriska lyfter kustkulturen…
Sjöfararkustens nationella seminarium i Västervik, sept. 2002 har givit
resultat.
SSHM har tagit till sig seminariets önskemål och söker nu sig in mot kusten.
En uppbyggnad av samarbetspartners längs vår kust för att samla in underlag för en nationell dokumentation. Inte bara för båtar, utan även kustkulturen i sin helhet. Sveriges kustkultur har allt för länge fått stå tillbaka för andra satsningar från Kulturdepartementet mfl.

Gävle är platsen för årets nationella seminarium, 5-6 september 2003.
Kultur & Fritid Gävle, Länsmuseet Gävleborg i samarbete med Kustlagen Södra
Bottenhavet är arrangörer. Seminariet i Gävle har tagit fasta på önskemålen
och har som huvudtema ”Nationell kustkultursamverkan”.
Planeringsarbetet för seminariet pågår för fullt.

Här får du ta del av minnesanteckningarna från mötet med SSHM och Västerviksseminariedelegaterna i december 2002 på Sjöhistoriska Museet i Stockholm.
Minnesanteckningar möte SSHM. Sthlm 2002.12.04

Närvarande: Magnus Olofsson (MO); chef föremålsenhet SSHM, Björn Nyberg
(BN); föremålsenhet SSHM, Keith Wijkander (KW); överint. SSHM, Björn
Liljeros (BL); FAB Stockholm, Maria Malmlöf (MM); Kalmar museum, Göran
Ekström (GE); Förbundet Sörmlands Kustlag

KW inledde med att hälsa välkommen.
En enkel dagordning delades ut: 1.Önskemål från delegation. 2. SSHM redovisar sin syn.
BL börjar med att ställa frågan om allmogebåtar faller under SSHM:s ansvarsområde. KW svarar att det inte finns någon klar linje för detta och beskrev hur museivärlden förr hade delat upp arbetsområden mellan sig. Denna uppdelning är inte längre viktig. KW beskrev hur SSHM ser på möjligheter med allmogebåtar och samverkan med föreningar och lokala/regionala museer. Han är positiv till ett samarbete.

Delegationen framför önskemål från seminariet enl. sammanställning av Anders Berg.
KW svarar att SSHM är intresserade av att arbeta med detta. De har däremot inte för avsikt att tolka våra krav bokstavligt, i att det ska skapas en halvtidstjänst utan säger sig vilja koncentrera sig på framförd funktion. KW tycker dessutom att det måste vara en större bas i samverkan än endast allmogebåtar. Mötet har ingen invändning i detta. Därpå följer en allmän diskussion om allmogebåtar och kustkultur.

Fortsatt diskussion om samverkan: Vi är samsynta i att samverkan ska byggas på kustkulturen i vilken båtarna har en central plats. KW tycker inte att det räcker med att skapa databaser utan att vi måste ha publika evenemang kopplat till vår samverkan. I detta instämmer vi andra. Vi diskuterar olika metoder att samla in data från landet. Vi är ense om att ansvaret att skapa mallar och databas ligger på SSHM. Ansvaret att fylla databasen ligger hos föreningar, museer och enskilda.

KW lägger fram en skissartad organisationsplan för arbetet. Denna plan bygger på att SSHM är en nationell samordnare med ett sekretariat knutet till sig. En styrgrupp, som representerar föreningsliv och museer, ska arbeta fram ett handlingsprogram och hålla ihop arbetet. Varje år ska ett nationellt seminarium hållas som ska ta beslut på handlingsprogram och välja representanter i styrgruppen, jämför med årsmöte, styrelse och verksamhetsplan. Mötet tycker att detta är en god idé att arbeta efter och vi beslutar att göra så. Björn Nyberg utses av SSHM till sekreterare, sammankallande och att leda sekretariatet.

Mötet bildar interimistiskt en styrgrupp som ska verka till seminariet i Gävle. Styrgruppen består av: Björn Liljeros och Göran Ekström som fick Västerviks seminariets förtroende att uppvakta SSHM. Möjlighet att knyta ytterligare föreningsperson till gruppen finns. Maria Malmlöf ska resonera med andra länsmuseer för att få mandat och ytterligare någon intresserad. Styrgruppens första uppgift är att sprida detta förslag på arbete till föreningar och organisationer i landet. I första hand till deltagarna vid Västerviks seminariet. Vi bestämmer att styrgruppen ska träffas den 24 mars på Stendörren.

Sekretariatet ska tillsammans med styrgruppen arbeta fram förslag på ett 3-årigt program. Programmet ska beskriva hur databasarbetet ska utföras och ta fram förslag på hur vi synliggör vårt arbete. Föreslogs att programmet etappindelas årsvis för att få definierade årsdelmål.

Göran Ekström. Björn Liljeros

kustguide
Skapad: 03-01-28 ©Webgraph Uppdatering