svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Verksamhetsberättelse för Kustlagen Södra Bottenhavet 2003/2004

 

 

Årsredovisning

 

för

 

Kustlagen Södra Bottenhavet

 

Org.nr. 885002-2404

 

2003-07-01 – 2004-12-31

 

Styrelsen för Kustlagen Södra Bottenhavet får härmed avge års-redovisning för det förlängda verksamhetsåret 2003/04.

 

Verksamhetsberättelse

Styrelse:

Under året har styrelsen haft följande sammansättning:

 

Ordinarie:                                              Suppleanter:

Hjalmar Åker, Enånger                            Martin Eklund, Söråker      

Lars Arnell, Söderhamn                           Roine Henriksson, Hållnäs   Robert Fägersten, Norrsundet                 Jan Widell, Gävle (kassör)

Lars- Erik Nordin, Utvalnäs

Wilbur Andersson, Gävle

Karl- Erik Eggefjord, Gävle (sekr.)                                                

Per Piscator, Gävle (ordf.)

Jarl Holmström, Älvkarleby          

Per- Erik Karlsson, Hållnäs            

 

             Revisorer:

Eva Arnö, Gävle

Karin Blom, Gävle

 

             Valberedning:

Lars- Erik Nordin, Gävle (ansvarig)

Barbro Olsson, Söderhamn   

Mats Viberg, Gävle

 

 

Medlemsantal:

 

Vid årets slut var medlemsantalet 72 privatpersoner och 6 föreningar. Vid de Kusten2tusen4 möten, som omnämnts nedan under ”Särskilda aktiviteter” har deltagarna antecknat sina namn och andra data på närvarolistor. Som motprestation har föreningen bjudit på medlemsavgiften under 2004. Inbetalningskort kommer att skickas ut för 2005.

 

Styrelse- och andra möten:

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda möten.

Utöver dessa möten har speciella möten med särskilda tema hållits:

Förberedelse för Nationellt Kustkulturseminarium – allmänt möte 2003-08-26; Förberedelse för Nationellt seminarium 2003-09-01; Föredrag om Kustkultur, Pensionärsuniversitetet Gävle 2003-09-25; Möte med Söderhamns Kommun 2003-12-16; Möte med Kryssarklubben Eggegrundskretsen 2004-02-23; Möte med Hudiksvalls Kommun 2004-05-11; Deltagande i Träbåtens Dag, Borka Brygga 2004-07-10.

 

Särskilda aktiviteter:

·               Kusten2tusen4- möten i Norrsundet, Stråtjära, Skärså, Hållnäs.

·               Kustkulturdag 2003-09-06 – arrangör i samband med det Nationella Kustkulturseminariet.

·               Nationellt Kustkulturseminarium i Gävle 2003-09-05/06 – delarrangör tillsammans med Gävle Kommun, Länsmuseet Gävleborg och föreningen Briggen Gerda.

·               Gävlebuktens Dag 2003-06-05 – deltagare.

·               Sommarkalendarium över kända kustkulturevenemang 2004 – publicerad på www.kustguide.net

·               Nationellt Kustkulturseminarium i Gävle – medarrangör (se mer nedan).

·               Kustkulturdag 2003-09-06 – arrangör av den andra dagen i sitt slag.

·               Nationellt Kustkulturseminarium i Stjärnholm 2004-09-17/18 – deltagare.

·               Bildande av nationell interimsorganisation, Svenska Kusten. Kustlagen Södra Bottenhavet invald i interimsstyrelsen genom Per Piscator.   Deltagit i styrelsemöte i nationella interimsorganisationen i Göteborg 2004-11-19/20.

·               Deltagande i Båtens Dag, Härnösand 2004-08-14 samt Informationsmöte om bildande av nytt regionalt kustlag, Kustlagen Norra Bottenhavet, Kramfors 2004-10-11.

 

Nationella Kustkulturseminarier:

Gävle Kommun, Länsmuseet Gävleborg och Föreningen Briggen Gerda arrangerade den 5-6 september 2003 i samarbete med föreningen ett seminarium om kustens kultur och behovet av nationell kustkultursamverkan. Föreningens ordförande fungerade som moderator under den första seminariedagen och fick tillfälle att både presentera föreningen och lägga fram styrelsens syn på nationell samverkan. Efter den andra dagens gruppdiskussioner om nationell kustkultursamverkan beslöt seminariets deltagare att det fanns bred enighet för nationell samverkan i någon form, att bildande av regionala kustlag borde stimuleras och att en arbetsgrupp skall arbeta under 2003/04 med bl.a. organisatoriska frågor och en vision för att utvidga nationell kustkultursamverkan i nätverksform. Seminariet betonade också att det är viktigt att öka den allmänna medvetenheten om kustkultur och kustkulturfrågor bland politiker och allmänhet.

Styrelsen var inte representerad i arbetsgruppen men deklarerade att föreningen önskade ett nära samarbete och en bra kommunikation med denna.

 

Nästa Kustkulturseminarium hölls under två dagar i september 2004 i Stjärnholm av Södermanlands Kustlag. Inför detta seminarium kunde föreningens styrelse konstatera dels att det av arbetsgruppen publicerade förslaget till Mål, Syfte och Stadgar för en föreslagen nationell organisation avvek från det uppdrag som gruppen fått av Seminariet i Gävle, dels att deltagarna i Stjärnholms seminariet hade en annan sammansättning än vid Gävleseminariet. Föreningens styrelse tog avstånd från arbetsgruppens förslag och den process, som lett fram till förslaget. Detta meddelade vi arbetsgruppen skriftligen före mötet, via kommunikationskanalen Vårdkasen samt via föreningens ombud på mötet. Vårt avståndstagande grundar sig på att arbetsgruppen fört in naturfrågor i mål och syfte för den föreslagna nationella organisationen och att detta avsteg från det givna uppdraget inte på något sätt blivit föremål för diskussion vare sig före eller under seminariet i Stjärnholm.

 

Vid seminariet beslöts att bilda en nationell organisation av interimistisk karaktär för ett år framåt. Det nationella seminariet skall utgöra förtroenderåd under det interimistiska året. 10 styrelseledamöter och ersättare valdes till den interimistiska organisationen. Per Piscator valdes in som representant för Kustlagen Södra Bottenhavet.

 

Nästa Nationella Kustkulturseminarium skall hållas i Bohuslän under hösten 2005. Det är meningen att ett nybildat Kustlag skall vara arrangör av seminariet.

 

Projekt:

Ångslipspelet f.d. Gävle Varv.

Vid ordinarie styrelsemöte 2002-12-09 beslöt styrelsen att godkänna och underteckna ett avtal om nyttjanderätt med Gävle Kommun, Tekniska Nämnden om Spelbyggnaden på f.d. Gävle Varv. Till denna har genom Tekniska Nämndens försorg införskaffats en ångpanna. Avtalet är femårigt och innebär att föreningen åtar sig att verka för att ångspelet i Sliphuset iståndsätts på sådant sätt att ursprungliga funktioner återskapas och att spelet görs tillgängligt för allmän visning på överenskomna tidpunkter. Det för detta ändamål bildade projektet ”Ångslipspelet” skall sedan ingå i en nybildad förening.

Genom kontakter med Länsstyrelsen Gävleborg och Riksantikvarieämbetet (RAÄ) sökte föreningen dels byggnadsvårds-pengar, dels medel till ett Arbetslivsmuseum. Dessa ansökningar resulterade i beviljade bidrag på 103. 692 kronor i byggnadsvårds-bidrag och 125. 000 kronor i bidrag från RAÄ av arbetslivsmusee-pengar.

En projektgrupp ledd av Wilbur Andersson har ansvarat för planering, konstruktioner och genomförande av ett återställande av ångslipsspelets funktion. Den anskaffade ångpannan, som tidigare funnits i ångbåten s/s Östa, har blästrats och målats samt installerats på nybyggt fundament och med ny skorsten. Alla rördragningar har skett mellan ångpannan och den underhållna ångmaskinen. Den tidigare ångmaskinen till Gävle Varvs tripodkran har köpts av föreningen för 1 krona av föreningen Briggen Gerda och har under året renoverats till fungerande skick.

Kvalitetsinspektioner har skett från Norska Veritas och Länsmuseet Gävleborg. En inofficiell invigning skedde vid en ångdag med ärtsoppslunch den 18/11 2004 då särskilt inbjudna tillsammans med ärtsoppa kunde avlägga ångkörkort och få bevis på att man kunde sköta elden i pannan. Ett särskilt tack från föreningen till Wilbur, Karl- Erik Eggefjord och Reidar Jonsson, som tillsamman gjort allt detta möjligt. Den inofficiella invigningen uppmärksammades i media med bl.a. inslag i SVT Gävle/Dala samt i Radio Gävleborg.

 

Båtbyggarmuseum Borka Brygga.

Enångers Båtsällskap driver ett projekt i samverkan med Hälsinglands Museum-Hudiksvall för att skapa ett båtbyggarmuseum vid Borka Brygga. Projektet finansieras av Länsstyrelsen Gävleborg – 350 000 kronor beslutade, ansökan till Riksantikvarieämbetet om medfinansiering samt genom arbete och kontanter från Enångers Båtsällskap. Beräknad totalkostnad är 700 000 kronor och byggstart beräknas ske i februari – mars 2005.

KSB har under året hjälpt och stöttat projektet med råd och erfarenheter gällande bidragsansökningar för byggnadens uppförande.

 

Förlängt verksamhetsår:

Vid det ordinarie styrelsemötet 2004-05-26 beslöt styrelsen att förlänga det pågående verksamhetsåret till att omfatta 18 månader, d.v.s. att vara till 2004-12-31. Det fanns främst två anledningar till att göra detta:

Ø           KSB hade från början kalenderår som verksamhetsår. Vi gjorde en första förlängning för att inte tappa tempo under uppstartsperioden. Resultatet blev det önskade vad gäller verksamhetstempo mm. men har också den nackdelen att verksamhetsåret skulle sluta när verksamheten är som störst. Valberedningen har t.ex. stort problem att fullfölja sitt arbete under sommarmånaderna då alla medlemmar har fullt upp med jobb. Vinterperioden har lägre aktivitet och karaktären är mest av planeringsslag. En sådan period är mer ägnad till verksamhetssummering och förnyelse.

Ø           KSB har dragit igång och fått förtroende och finansiering att genomföra byggnadsvårdsdelen av Sliphusprojektet. Detta var avslutat och slutredovisat till Länsstyrelsen i Gävleborg den 30/11 2004. Vi såg fördelar med att det är samma styrelse, som påbörjar och avslutar detta pilotprojekt.


 

Planer för 2005.

1.             Konsolidera föreningens ställning – öka kommunikationen med våra olika medlemskategorier.

2.         Arbeta vidare med att göra föreningen känd bland politiker, tjänstemän, föreningar och allmänhet inom verksamhetsområdet Sundsvall – Öregrund.

3.         Utveckla en Internet- baserad databas över kustkulturprojekt.

4.         Vidareutveckla projektet ”Ångslipspelet”.

5.         Genomföra en förstudie för ”skyddad och säker kustled” genom Söderhamnsområdet.

6.         Delta i styrelsearbetet i den interimistiska nationella organisationen Svenska kusten.

7.         Delta i Kustkulturseminariet 2005 (se ovan).

8.         Delta i den nationellt marknadsförda ”Kulturhusens Dag, tema Sjöfartens miljöer” 11/9, 2005.


Resultat – och Balansräkning för perioden

20030701 – 20041231.

Resultaträkning                          

          20030701-               20020101-

          20041231                20030630                     

Intäkter

Allmänna offentliga bidrag                  55.000                              12.000

Statliga bidrag till projekt

Sliphuset:

Länsstyrelsen                                    103.692

Riksantikvarieämbetet                       131.250       

Summa till projekt Ångslipspelet      234.942                                        0

Privata stöd                                               0                                    620

Medlemsavgifter                                   1.400                                 2.600

Totala intäkter                                291.342                                15.220

Kostnader

Arrangemangskostnader                     12.992                                   5.108

Möteskostnader                                11.370                                  8.055

Bankavgifter                                                                                   832

Projektkostnader Ångslipspelet        228.652                                     0

Totalt                                             253.014                                 13.995

Verksamhetsårets överskott       38.328                       1.225

 

Balansräkning

Tillgångar

Kassa                                                     138                                         0

Postgiro                                            65.227                                   1.225

Summa tillgångar                     65.365                       1.225

Eget kapital

Balanserat överskott                          1.225                                        0

Årets överskott                               38.328                                  1.225

Summa eget kapital                           39.553                                   1.225

Skulder

Upplupna kostnader                            1.862                                              0

Beräknade projektskulder

för Ångslipspelet                              23.950                                       0

Summa skulder                        25.812                                       0

Summa skulder och

eget kapital                          65.365                        1.225

Not:   Verksamhetsåret har förlängts till att omfatta perioden 20030701-20041231.

 

 

Förvaltningsberättelse

 

Inga personer har varit anställda under året.

 

Styrelsen föreslår följande vinstdisposition:

 

Årets tillgängliga överskott 39,553 kronor disponeras så att

*6,290 kronor avsätts till att fullborda Projekt Ångslipspelet enligt sökta projektpengar och

*resterande 33,263 kronor balanseras i ny räkning.

 

Gävle 2005-08-03

 

Per Piscator

Ordförande

 

 

Hjalmar Åker                                                            Lars Arnell

 

 

 

Robert Fägersten                                                   Lars- Erik Nordin

 

 

 

Wilbur Andersson                                                     Jarl Holmström

 

 

 

Karl- Erik Eggefjord                                 Per- Erik Karlsson

 

 

 

 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 8/3 2005.

 

 

Eva Arnö                                                Karin Blom                                        

 Skapad:05-02-17 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


16-11-25
Woman of AlE8#&ne230;ixcellent work you have got done, this page is actually great with great data. Time is God’s method of preserving almost everything from occurring without delay….