svk
Svenska Kusten - portalen för Sveriges kust
Årsmöte 2005 - protokoll

                    Protokoll fört vid Årsmöte Svenska Kusten 1/10 2005

                    i Skärhamn Bohuslän  

 

                         

            1           Rolf Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. Mötesdeltagarna

          godkände mötets utlysning.

 

2       Peter Skanse valdes till mötesordförande

Stellan Feltzing valdes till sekreterare

Håkan Alverbo och Urban Stranne valdes till justerare och rösträknare.          

 

3         Dagordningen fastställdes efter att förslaget justerats så att Kustlagen Södra                                                      

  Bottenhavets motion behandlas under pkt 5 och att övriga frågor lades in efter pkt 10.

 

          4         Årsredovisning: Verksamhetsberättelsen delas ut och ordf. föredrog. Rolf K förklarar

                                                                            Reservationen och Per Piscator förtydligar densamma, som bilägges

                                                                            årsm.prot.

                                                    Bokslutet redovisades av Rolf K. På ordf. fråga till mötesdeltagarna

                                                    om mötet kan godkänna bokslutet blev svaret ja.

                                                                            D:o betr. Resultat och balansräkning.

         

        5           Ordf. läste upp beslutet från stormötet 18/9 2004. Per P föredrog Kustlagen Södra

Bottenhavets motion på OH. En bra diskussion gav att texten i ¤1 och ¤2 i stadgarna ändras till texten i det inkomna förslaget, som bilägges årsm.prot.

 

6.       Mötet beslutade att inga arvoden, traktamenten eller ersättningar utgår till styrelsen

När Sv. Kusten får ekonomi kan uppkomna kostnader diskuteras.

 

7         Val av styrelse, revisorer och valberedning. Sammankallande i valberedningen Wilbur Andersson   framlade dess förslag och mötet valde följande på 1 år.

 

                                                Ordförande               Peter Skanse

                                                Ledamöter                 Owe Gullberg

                                                                                                    Ove Lundgren

                                                                                                    Cåre Tånge

                                                                                                                Stellan Feltzing

                                                            Ersättare                       Per Piscator

                                                                                                                Rune Sundmark

 

                                                            Revisorer                     Anders Berg

                                                                                                                Lars Emanuelsson

 

                                                          Valberedning         Wilbur Andersson ( sammankallande)

                                                                                                                Rolf Karlsson

 

          8.     Motioner behandlades under pkt.5.

 

  9.     Medlemsavgiften fastställdes till 500kr för 1 år.

 

 

                                                                                                                                                                                                                                 

10.         Mötet beslöt att hänvisa till styrelsen att utverka budget och verksamhetsplan för                  

räkenskapsåret med hänsyn tagen till förändring av stadgar och målsättning, samt att

            påverka bildandet av nya kustlag.                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                           

11.         Övriga frågor. Wilbur Andersson föreslår att återskapa kustbudkavlen 2008.

 

12.         Ordförande Peter Skanse avslutar med att tacka alla mötesdeltagare för ett bra årsmöte.

                      Cåre T tackar avgående ordförande Rolf Karlsson och interimsstyrelsen för det gångna

                      året.

                 

 

 

 

 

 

 

            Ordförande Peter Skanse                                                                                         Sekreterare Stellan Feltzing

 

 

 

 

 

 

 

            Justeringsman Håkan Alverbo                                                                       Justeringsman Urban StranneSkapad:05-12-13 © Webgraph Uppdatering

Kommentera!


17-05-18
Shiver me timbers, them's some great inntmraoiof.